[COMANDO B] La quedada del 28

David Poblador david at nirvanis.org
Thu Mar 13 00:39:47 CET 2003


On dt, 2003-03-11 at 23:58, Kopernix - (Joan Puiggali) wrote:
> Supongo que la quedada del 28 sigue en pie. Ya concretareis hora y site.
> A esta seguro que no falto.

A propòsit d'això, ho he comentat aquesta nit en petit comitè... jo no
hi podré assistir, quina ràbia, és l'únic divendres en el què queda
d'any que ja tenia aparaulat :_(

-- 
David Poblador Garcia <david at nirvanis.org> - Linux User #197183
http://puntbarra.com - http://nirvanis.org
Clau GnuPG: http://nirvanis.org/gpg/david_nirvanis_org.asc
Emprempta digital: 200B D4E1 EEE0 FD54 89ED  45E4 D939 5DA9 16D8 40A0
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://bergantells.net/pipermail/comandob/attachments/20030313/fcc365dc/attachment.pgp 


More information about the Comandob mailing list