[Comandob] script i logout

Alejandro Exojo suy at badopi.org
Wed May 27 15:45:33 CEST 2009


El Miércoles, 27 de Mayo de 2009, Arnau Bria escribió:
> vull monitoritzar que fan certs usuaris en una màquina i pensava en
> posar un script (la comanda) al profile, de tal forma que cada log em
> generi un fitxer amb la data i el uid on podré veure que han fet.
>
> el problema que tinc és que quan fagi el logout (controlD, logout,
> whatever) la sessió no es tasnta, sinó que es tanca l'script.

Jo (crec que) sí que he entès el que dius, però no del tot. Com dius que fas 
el arranc del script que fas servir? L'excecutes, o fas un "source"? El poses 
en segon pla?

-- 
Alex (a.k.a. suy) | GPG ID 0x0B8B0BC2
http://barnacity.net/ | http://disperso.net


More information about the Comandob mailing list